Курс Programmable Logic Controllers (PLC)

Курс Programmable Logic Controllers (PLC)

 

Курсът по Programmable Logic controllersима за цел да ви запознае с принципите на проектиране и изграждане на управляващи системи за индустриална автоматизация. В курса ще научите основните принципи за програмиране на промишлени контролери с език от високо ниво, съгласно EN 61131, свързване на дискретни и аналогови сензори и управление на изпълнителни периферни устройства. Ще се разгледат различни комуникационни интерфейси, комуникация с разлини модули – изнесени входно/изходни модули, честотни регулатори и др. Във втората част на курса ще се разгледа връзката между оператор и контролер – Human – Machine interface (HMI). Ще се разгледа език от високо ниво за създаване на HMIприложения, основни принципи за управление и мониторинг на управляваща система за индустриална автоматизация.

Придобити умения при завършване на курса:

·         Изграждане на комуникационен интерфейс с PLC

·         Програмиране на PLC на основните езици от високо ниво

·         Свързване на дискретни и аналогови сензори и трансмитри към PLC

·         Свързване и управляване на различни изходни модули и актуатори

·         Управляване на честотен регулатор PowerFlex 755

·         Конфигуриране и програмиране на HMI  приложения на PanelView+ операторски панел

·         Изграждане на прости автоматизирани системи за промишлеността

·         Проектиране на индустриални автоматизирани системи

 

Програма на курса:

1.       Предназначение на PLC. Принципи на работа. Основни термини.

·         Програмируми логически контролери. Видове, приложение, примери

·         Организация на паметта и типове данни

·         Принцип на работа на PLC, примери

·         Архитектура на PLC, модулност, разпределени и резервирани системи

2.       Входно-изходни модули. Дискретни и аналогови входно-изходни модули. Специализирани входно-изходни модули.

·         Дискретни входни модули на PLC,типове, свързване, принципи и правила. Сорс/Синк входни модули.

·         Дискретни изходни модули на PLC,типове, свързване, принципи и правила.

·         Аналогови входни модули на PLC, типове, свързване, принципи и правила.

·         Аналогови изходни модули, типове, свързване, принципи и правила.

·         Специализирани модули

·         Област на приложение на различните типове и практически задачи

3.       Сензори, датчици. Основни типове дискретни сензори, приложение, класификация.

·         Класификация на типовете дискретни датчици и сензори

·         Датчик с ефект на Хол

·         Индуктивен датчик

·         Крен изключвате

·         Датчици за ниво, налягане, температура и др.

·         Практически проблеми при избор на датчици. Примери и разяснения.

4.       Аналогови сензори. Аналогови сензори, аналогови трансмитри. Типове, приложение, Стандартизация.

·         Класификация на типовете аналогови датчици и трансмитри

·         Принципи на работа, използване на аналогови трансмитри

·         Сензори за основни физични величини – ниво, налягане, температура, разход и др.

·         Сензори за химични величини – pHи др.

·         Лазерни и инфраред сензори

·         Радарни сензори

·         Методи за избор на тип сензор

5.       Изходни модули, актуатори, задвижки. Честотни регулатори.

·         Типове изходни модули

·         Управление на актуатор, задвижка

·         Управление на клапан

·         Управление на DOL двигател (помпа, вентилатор и др)

·         Управление на двигател с честотен регулатор PowerFlex755

6.       Стандартизирани езици за PLC, EN 61131 езици за програмиране. Приложение на различните езици.

·         Стандартизация в програмирането на PLC

·         Основни насоки на EN61131

·         Преимства в изполването на различните типове езици за програмиране

·         Избор на език според типа на задачата за решаване

7.       Ladder Logic, основни принципи, основни функции

·         Обзор на основните функции, принципи при сканиране на програмния код

·         Управление на задвижка с крайни изключватели/ управление на клапан

·         Управление на двигател

·         Управление на типови процеси в индустрията (On/off контролер, PID регулатор)

8.       Структурен текст/ST/, Логиески схеми /SFC/, Функционални блок-диаграми /FBD/

·         Приложение на структурен текст/ST/, основни функции

·         Приложение на логически схеми /SFC/, последователности в управление на сложни процеси.

·         Приложение на FBD,

·         Управление на типови процеси в индустрията

9.       Комуникационни интерфейси.

·         Серийни интерфейси – ModBus RTU, DeviceNet, ConrolNet, ProfiBus и др.

·         Индустриален Етернет – EthernetIP, ProfiNet, ModBus TCP

·         Приложение, избор на интерфейс, приложение на Gateway

·         Осъществяване на комуникация с PLC CompactLogix, ъпдейт на фърмуер

10.   Интерфейс Човек – Машина(HMI).

·         Предназначение на HMI, основни правила. Област на приложение на SCADA и DCS.

·         Стандартизирано извеждане на информация за оператор

·         Режими на управление – Местен, Авто, Дистанционен

·         Основни функции на PanelView+ операторски панел, среда за програмиране

·         Примерни приложения за HMI интерфейс при управление на различни процеси

11.   Проектиране и изграждане на системи за индустриална автоматизация.

·         Стандартизация и изисквания на нормативната уредба

·         Стандартно приети практики

·         Методи за избора на управляващо и спомагателно оборудване

·         Осигуряване на информационна защита на системата за автоматизация

12.   Практически занимания с PLC Allen Bradley - CompactLogix

·         Изграждане на основни модули насистема за управление на подемно-транспортни съоръжения.

·         Управение на система от задвижвания

·         Управление на честотни задвижвания PowerFlex755,

·          Управление на регулируем технологичен процес

·         Конфигуиране на HMI, добавяне на контроли и обратни връзки към оператора

 

За подробности и контакти относно организацията на курса: tvoinova@tu-sofia.bg


 

2018-10-16