Български език за чужденци

Oбучение в група по „Български език за чужденци“на преподаватели чужденци

Форма на обучение: комбинирана

Продължителност: 12 седмици

Място на провеждане на обучението: ТУ - София

Насочеността на курса е комуникативна, създаване и усвояване на умения на базата на усвоен речников запас практическо приложение в речеви актове. Целта на курса е чуждестранните преподаватели да усвоят знания и умения по български език върху чиято основа по-бързо да се интегрират в българската езикова среда, както и да придобият компетенции за академична комуникация, които да подпомогнат преподавателската им работа с български студенти.

В края на обучението си курсистите ще:

•          придобият езикови компетенции на базата на лексикални и фразеологични единици, диалози, публицистични и научно-популярни и подобрят уменията си за четене, слушане, писане и говорене;

•          изградят умения за речева комуникация на български език на базата на усвоен лексемен и фразеологичен ресурс;

•          познават основен понятиен апарат в сферата на академичната комуникация;

•          придобият умения за работа с научни текстове от областта на своята специалност;

•          усвоят техники за водене на разговор, писмена кореспонденция и превод на български език кратки научни текстове – резюме, програма, план, презентации.

Получената подготовка позволява на курсистите надграждат уменията и компетенциите си в репродуктивна, репродуктивна-продуктивна и продуктивна дейност (речева и писмена) по български език. Отделя се внимание и на проблемите, свързани с академичната комуникация, да решават самостоятелно комуникативни задачи и създаване на самостоятелни текстове.

 

Лекциите и упражненията се провеждат присъствено в специализирана учебна зала по чуждоезиково обучение.

Наименование на учебните дисциплини

Базисна лексика и фразеология, диалог и монолог (четене и слушане)

Академична комуникация – жанрове, форми, формати (четене, слушане, писане)

Създаване на писмените текстове, презентирне (писане, говорене, слушане)

 

 

 

Р-л на курса: ст. пр. д-р Ивайло Пеев

 

2022-07-27